Landsvägsgatan i Malmköping

Byggstart planeras till månadsskiftet augusti/september 2017.

2017-07-05 Sörmland Vatten kommer i samarbete med Flens kommun bygga om VA-ledningar, gator, gång- och cykelvägar samt belysning utmed Landsvägsgatan och angränsade gator. Befintlig marknivå för Landsvägsgatan kommer att sänkas mellan 10–50 cm.

Startpunkten för projektet är vid dagvattenutloppet till Malmaån vid kvarteret Beckasinen och med slutpunkt i korsningen Landsvägsgatan/Malmagatan där Landsvägsgatan etapp 2 avslutades. För mer detaljerad översikt över samtliga etapper vänligen se bifogade etappindelningar i länken nedan. Etappindelningen är gjord för att minimera störningarna för näringsidkare och boende utmed Landsvägsgatan.

Startmötet för projekt Landsvägsgatan kommer att hållas med den kontrakterade entreprenören TRIAB i Malmköping AB den 15 augusti i Stadshuset i Flen. Byggstart för etapp 1 kommer att ske under vecka 33.


Etappindelningar

Klicka här för att se kartor över etapperna